Domů   Registrovat   Přihlásit 
Všeobecné obchodní podmínky Stomanie.cz
Toto jsou všeobecné obchodní podmínky ve smyslu ustanovení §273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, které se vztahují ke smlouvě o zprostředkování uzavřené s níže uvedeným zprostředkovatelem elektronickou formou prostřednictvím níže uvedeného serveru.
1           DEFINICE POJMŮ
1.1         Zprostředkovatel: JMT Online s.r.o., se sídlem Oblouková 956/2, 101 00 Praha 10 Vršovice, adresa IČ: 28801091, zapsána dne 29.7.2010 u Městského soudu v Praze, složka C, číslo zápisu 210366, bankovní spojení: 259628892/0300, adresa elektronické pošty:info@stomanie.cz, URL adresa www stránek: http://www.stomanie.cz.
1.2         Zájemce: fyzická nebo právnická osoba, která zadáním inzerce na Serveru a přijetím těchto Všeobecných obchodních podmínek uzavřela Smlouvu o užívání transakčního systému Stomanie.cz;
1.3         Zákazník: třetí osoba, která jako registrovaný uživatel Serveru přijme nabídku Zájemce na Serveru uveřejněnou.
1.4         Uživatel: souhrnné označení pro Zájemce a Zákazníka.
1.5         Komodita: souhrnné označení pro službu nebo věc nabízenou Zájemcem prostřednictvím Serveru.
1.6         Smlouva: smlouva uzavřená dle nabídky Zájemce uveřejněné prostřednictvím Serveru mezi Zájemcem a Zákazníkem, kterou se Zájem zaváže poskytnout Zákazníkovi Komoditu a tomu odpovídající závazek Zákazníka za takovou Komoditu Zájemci zaplatit 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých).
1.7         Server: soubor HW a SW tvořící transakční systém zajištující registraci Uživatelů, nabídku a uzavírání Transakcí na URL adrese registrované domény http://www.stomanie.cz
1.8         Smlouva o zprostředkování: Smlouva umožňující Zájemci užívání transakčního systému Stomanie.cz, uzavřená v elektronické podobě mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem;
1.9         Uživatelský účet: účet pro shromažďování peněžních prostředků získaných dle Smlouvy Zájemcem uvnitř transakčního systému Serveru.
1.10     Transakce: realizace jednotlivého obchodu spočívající v tom, že Zájemce poskytne Zákazníkovi Komoditu a Zákazník za to uhradí prostřednictvím Zprostředkovatele dohodnutou cenu.
2           ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1         Tyto všeobecné obchodní podmínky Společnosti (dále jen „VOP“) upravují ve smyslu § 273 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.
2.2         Smluvní strany souhlasí s tím, že jejich vztah se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3           PŘEDMĚT SMLOUVY
3.1         Předmětem Smlouvy o zprostředkování je závazek Zprostředkovatele vyvíjet činnost směřující k tomu, aby měl Zájemce příležitost uzavřít se Zákazníkem Smlouvu na poskytnutí Komodity, kterou bude Zájemce prostřednictvím Serveru inzerovat a tomu odpovídající závazek Zájemce zaplatit Zprostředkovateli za tuto činnost provizi.
3.2         V rámci tohoto závazku se Zprostředkovatel zavazuje udržovat aktivní a veřejně přístupný Server. 
4           UZAVŘENÍ A DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY
4.1         Smlouva o zprostředkování vzniká mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem po předchozí řádné registraci s akceptací těchto Všeobecných obchodních podmínek vložením inzerce na Server Zájemcem. Zájemce činí nabídku k uzavření Smlouvy o zprostředkování kliknutím na tlačítko „Uložit“ na zadávacím formuláři inzerce na stránce http://www.stomanie.cz/add_gig.php a Zprostředkovatel tuto nabídku přijímá zveřejněním inzerce na Serveru.
4.2         Smlouva o zprostředkování se uzavírá na dobu neurčitou.
4.3         Smluvní vztah mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem je možné ukončit výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní lhůta počíná běžet dnem doručení oznámení druhé smluvní straně a končí posledním kalendářním dnem v měsíci, ve kterém bylo toto oznámení doručeno.
4.4         Smluvní strany souhlasí s použitím elektronických komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy o zprostředkování.
4.5         Zánikem nebo zrušením této Smlouvy o zprostředkování nezaniká právo na odměnu Zprostředkovatele za Transakce, které již byly dokončeny, náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložka).
 
5           PRAVIDLA NABÍZENÍ SLUŽEB PRODÁVAJÍCÍM
5.1         Titul Transakce, její popis ani zprávy zasílané Kupujícímu nesmí obsahovat návrh k prodeji nebo dodání služeb mimo Server respektive ani realizovaných jinak, než prostřednictvím Zprostředkovatele. Je zakázáno nabízet služby spojené s prodejem zbraní, drog, erotické služby a služby nabízející násilí nebo poškozování práv třetích osob.
5.2         Prodávající inzeruje služby prostřednictvím elektronického formuláře, ve kterém je povinen uvést: název Transakce, její popis s instrukcemi pro Kupujícího pro zahájení poskytnutí služeb, minimálně tři klíčová slova, obrázek související s předmětem Transakce.
5.3         Cena Transakce poskytovaná Prodávajícím je pevná ve výši 100,- Kč (slovy: jedno sto korun českých) a zahrnuje DPH ve výši dle příslušných obecně závazných předpisů.
5.4         Zájemce se zavazuje při zadávání inzerce respektovat veškeré obecně závazné právní předpisy právního řádu ČR, jakož i všechna případná licenční a smluvní ujednání, která se k předmětu jím nabízené Transakce vztahují.
5.5         Zájemce se zavazuje pro případ použití jakýchkoliv fotografií, obrázků či textů pro zadávání inzerce nebo jejich úprav zajistit souhlas osoby, která disponuje autorskými právy k takovým dílům. Zájemce je rovněž povinen dbát o to, aby se při zadávání inzerce nedopustil neoprávněného zásahu do práva na ochranu osobnosti.
5.6         Zprostředkovatel naopak nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah inzerce uveřejňované na Serveru. Zprostředkovatel si vyhrazuje právo odstranit či změnit popis či obsah Transakce (např. odstranit fotografii), bude-li upozorněn, že zveřejněný obsah porušuje jakékoliv zákonné či smluvní ustanovení, a tento stav udržovat až do doby, kdy mu Zájemce prokáže, že k takovému porušení nedošlo.
5.7         Zájemce se zavazuje dodržet podmínky Transakce tak, jak je uveřejní na Serveru, a to především pokud jde o inzerovanou dobu dodání Komodity. Nedodržení doby dodání je považováno za hrubé porušení Smlouvy ze stany Zájemce a může být důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka nebo pro odstranění inzerce takové nabídky ze Serveru a zveřejnění negativního hodnocení Zájemce.
5.8         Zájemce tímto pověřuje a zplnomocňuje Zprostředkovatele k tomu, aby za provedené Transakce inkasoval od Zákazníků peněžité plnění za Komodity. Výše takto inkasovaných prostředků bude Zprostředkovatelem Zájemci sdělována formou tzv. uživatelského účtu Zájemce, který je za tímto účelem zaveden v systému Serveru.
5.9         Zájemce je povinen poskytnout všem Zákazníkům 14-ti denní lhůtu pro uplatnění reklamací z poskytnutých služeb. Peněžní prostředky budou z tohoto důvodu na účet Zájemce připsány v režimu tzv. otevřeného vypořádání (Zájemce s nimi nebude moci disponovat) a po uplynutí této doby jsou tyto prostředky odblokovány. V případě uplatnění reklamací ze strany Zákazníka se tato doba prodlužuje o dobu nutnou k odstranění vad dotčené Komodity ze strany Zájemce.
5.10     Zprostředkovatel je povinen Zájemci na jeho žádost vyplatit finanční prostředky inkasované dle předchozích ustanovení, a to po započtení provize, na kterou Zprostředkovateli vznikne nárok z každé realizované transakce. Zájemce je oprávněn požádat Zprostředkovatele o výběr finančních prostředků z jeho uživatelského účtu nejdříve v okamžiku, kdy na jeho účtu bude připsáno minimálně 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) včetně provize Zprostředkovatele.  
 
6           PRAVIDLA UZAVÍRÁNÍ SMLOUV MEZI ZÁJEMCEM A ZÁKAZNÍKEM
6.1         Smlouva je mezi Zájemcem a Zákazníkem uzavřena odesláním formuláře s objednávkou komodity ze strany Zákazníka Zájemci. Na úpravu práv a povinností z této smlouvy se použijí obecné předpisy, zejména §269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb, Obchodní zákoník.
6.2         Zákazník je povinen zaplatit Zájemci předem cenu Transakce a to složením celé výše ceny na vázaný účet vedený Zprostředkovatelem.
6.3         Platbu může Zákazník uhradit formou bankovního převodu nebo prostřednictvím účtu vedeného u společnosti PayPal. Název PayPal účtu a číslo bankovního účtu pro převod jsou uvedeny v záhlaví těchto Všeobecných obchodních podmínek.
6.4         V případě stornování Transakce vrátí Zprostředkovatel všechny takto složené finanční prostředky z jím vedeného účtu Zákazníkovi na jeho Uživatelský účet vedený na Serveru.
6.5         Zákazník je povinen poskytnout Zájemci potřebnou součinnost pro úspěšné dokončení Transakce.
7           PROVIZE A POPLATKY
7.1         Zájemce se zavazuje zaplatit Zprostředkovateli provizi ve výši 20% z celkové ceny Transakce včetně DPH (tedy 20,- Kč z jedné dokončené transakce). Provize Zprostředkovatele bude hrazena formou započtení proti nároku Zájemce na vydání ceny Transakce.
7.2         Zájemce se zavazuje uhradit Zprostředkovateli kromě provize také bankovní poplatky ve výši dané ceníkem. Tyto poplatky jsou splatné nejpozději současně s výběrem peněžních prostředků z uživatelského účtu.
7.3         Zákazník je povinen zaplatit Zprostředkovateli bankovní a transakční poplatky nejpozději při objednání Transakce. Bankovní a transakční poplatky pro
 

Ceník bankovních a transakčních poplatků
Úhradu za Transakci z bankovního účtu
0,- Kč
Úhradu za Transakci z PayPal účtu
0,- Kč
Minimum pro výběr z Uživatelského účtu
1000,- Kč
Převod z Uživatelského účtu na bankovní účet
10,- Kč
Převod z Uživatelského účtu na PayPal účet
0,- Kč

8           PRÁVA A POVINNOSTI REGISTROVNÉHO UŽIVATELE SERVERU
8.1         Každý Uživatel je povinen udržovat přístupové údaje a hesla k Serveru v tajnosti a nesdělovat je jiným osobám. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou ztrátu hesel nebo vznikem jakýchkoliv nesprávností při registraci či zadáván přístupových údajů.
8.2         Uživatelé nejsou v souvislosti s používáním Serveru oprávněni užívat software, skripty nebo obdobné mechanismy, které by mohly narušit funkce Serveru nebo neoprávněně manipulovat s obsahem databází Serveru.
8.3         Získá-li Uživatel přístupová práva k jinému než svému Uživatelskému účtu je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně Zprostředkovateli. Uživatel nesmí manipulovat s Uživatelským účtem jiného Uživatele, takové jednání opravňuje druhou smluvní stranu uplatnit nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně disponovala Uživatelským účtem jiného Uživatele.
9           OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1         Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Společností. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
9.2         Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Společnost užila jeho osobní údaje k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení.
10       OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
10.1     Zprostředkovatel není odpovědný za případné vady komodit poskytnutých Zájemcem.
10.2     Server je ve zkušebním provozu. Na stránkách může v tomto období docházet k úpravám, které mohou způsobit dočasné nebo dlouhodobé omezení některých funkcí Serveru.
11       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1     Zprostředkovatel je oprávněna kdykoliv změnit Všeobecné obchodní podmínky, pokud takovou změnu Uživateli oznámí; jejich nová verze se v takovém případě nepoužije na Transakce, které byly započaty za účinnosti starší verze Všeobecných obchodních podmínek. Zprostředkovatel se zavazuje onámit změnu Všeobecných obchodních podmínek přiměřeným způsobem Uživateli a umožnit kdykoliv nahlédnutí do jejich elektronické verze prostřednictvím sítě internet. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek pokaždé, když použije Transakční systém; neakceptuje-li Uživatel změny Všeobecných obchodních podmínek, nemá právo užívat Transakční systém Serveru pro Transakce vznikající po datu změny Všeobecných obchodních podmínek.
11.2     V případě, že by některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Všeobecných obchodních podmínek nebo Smlouvy o zprostředkování respektive Smlouvy.

 

 

Navrhni Džob!

Hledám někoho, kdo...

Popište mikroslužbu a použijte maximálně 500 znaků


Ještě zbývá 500 znaků.

Za 100Kč  Indance poptává : školení práce v systému pro sledování úkolů a projektů Gantter nebo gTrax pro osm členů týmu, místo InDance centrum Hostivař, Praha 10 - Gercenova

Za 100Kč  Dzub18 poptává : Fb

Za 100Kč  Jirabach poptává : Dobrý den. Potřeboval bych pomoci s malou úpravou ve WP, mám nesmyslné menu a neumím to vrátit zpět. Děkuji, www.bachmann.cz

Za 100Kč  Orrisis poptává : Seminárka: Co je cílem TPM, na 2 strany.

Za 100Kč  Orrisis poptává : Seminárka o volbě vhodného ERP na 2 strany.

Smluvní ujednání | Faq | Provizní systém     
Copyright © 2010 Red Square <info@stomanie.cz>. Všechna práva vyhrazena